Cele


Misja

Rzetelnie i bezstronnie reprezentujemy polską młodzież w Organizacji Narodów Zjednoczonych – dla silniejszej ONZ i promocji zaangażowania młodych Polaków w globalne wyzwania naszych czasów.

 

IMG_3006

 

Czym się zajmujemy?

Naszym zadaniem jest odpowiedzialne reprezentowanie oczekiwań i stanowisk polskiej młodzieży w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Popularyzując wiedzę o celach i wartościach ONZ, dążymy do rozwijania postaw tolerancji i otwartości na świat oraz uwrażliwienia młodych Polaków na najistotniejsze problemy społeczno-ekonomiczne naszych czasów.

Współpracujemy z młodymi liderami i działaczami społecznymi, by rozwijać poszanowanie dla praw człowieka i podstawowych wolności. Wspieramy inicjatywy edukacji obywatelskiej, kształcące odpowiedzialną, świadomą globalnych współzależności młodzież – gotową do aktywnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Chcemy zwiększać świadomość o globalnej sytuacji młodzieży oraz poprawiać sposób, w jaki nasze prawa i aspiracje są respektowane. Promujemy krajową politykę oraz programy dotyczące młodzieży jako integralną część rozwoju społecznego i gospodarczego, we współpracy
z organizacjami rządowymi, jak i pozarządowymi.

Zależy nam na zwiększeniu udziału młodzieży w procesach decyzyjnych na każdym poziomie w celu zwiększenia ich wkładu w rozwój Polski oraz współpracy międzynarodowej.

 

Raport Młodzieżowych Delegatów z 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego:

Sprawozdanie z 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego, Klaudia Klonowska i Agata Krząstek