Wybory


Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ każa osoba, która

  • ma polskie obywatelstwo,
  • jest urodzona między 1 stycznia 1994 a 1 sierpienia 2001,
  • posługuje się płynnie (pisemnie oraz ustnie) językiem polskim oraz angielskim,
  • jest dyspozycyjna w okresie trwania mandatu.

Zapoznaj się z plikiem Regulamin UNYDPL.

Wybory na Młodzieżowego Delegata składają się z czterech etapów.

  • Pierwszy etap zostanie otwarty przez formularz online . W formularzu należy odpowiedzieć na pytania związane ze swoim doświadczeniem, motywacją, pomysłami na pracę jako delegat oraz wykazać się wiedzą o ONZ. Formularz jest publikowany na tej stronie. Wybrani kandydaci pierwszego etapu zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

Formularz zostanie zamknięty o godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET) dnia 17 marca 2019. 

  • Drugi etap – w ramach przygotowania do trzeciego etapu wyborów wybrani kandydaci zrealizują projekt, który będzie promował Agendę 2030 lub analizował priorytety polskiej młodzieży w świetle Agendy 2030. Kandydaci będą proszeni o zaprezentowanie swoich wyników w trakcie etapu trzeciego. Wskazówki do przygotowania do trzeciego etapu zostaną przesłane wybranym kandydatom drogą elektroniczną.
  • Trzecim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności koordynatora programu z ramienia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz poprzednich Młodzieżowych Delegatów. Rozmowa odbędzie się między 12 a 14 kwietnia w Warszawie w drugim tygodniu kwietnia (koszt związany z podróżą ponoszą kandydaci). Ten etap wiąże się z weryfikacją umiejętności miękkich, takich jak negocjacje, samoprezentacja, jak również umiejętności językowe. Na tym etapie przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne oraz zadania grupowe. Komisja konkursowa wybierze trzech kandydatów, którzy przejdą do ostatniego etapu.
  • Czwarty etap jest przeprowadzany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wybiera delegata/delegatów pod względem przygotowania merytorycznego oraz umiejętności wypełniania obowiązków będąc częścią polskiej delegacji w ONZ. Kandydaci muszą zaprezentować konkretne plany na wykonywany mandat oraz temat przewodni swojej pracy. Na tym etapie przeprowadzana jest rozmowa indywidualna wraz z wyselekcjonowaną komisją z departamentu praw człowieka oraz ONZ w MSZ.

Ważne uwagi:

*Pod uwagę będą brane jedynie formularze z poprawnie wypełnionymi polami obowiązkowymi (oznaczonymi gwiazdką „*”) z zachowaniem limitu znaków w polach wymagających dłuższej odpowiedzi.

*Odpowiedzi w formularzach, szczególnie w polach wymagających dłuższej odpowiedzi, muszą być samodzielną pracą zgłaszającego. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prac pod kątem plagiatów.

*O wynikach każdego etapu kandydaci dowiedzą się drogą mailową.