Hall of fame


74. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ / 74th UN General Assembly

Agnieszka Wójcik

Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Center for American Law Studies (Emory University School of Law & Georgia State University), lokalny watchdog.
Doświadczenie zdobywała w różnych NGOs, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Humanity in Action czy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Aktywnie zaangażowana w studencki ruch naukowy UW, założycielka portalu edukacyjnego „We are the UN”, koordynatorka V edycji Human Rights Week i współorganizatorka innych studenckich projektów, m.in. Akcji Dyplomacji oraz Jesiennej Szkoły Młodych Dyplomatów.
Reprezentowała Uniwersytet Warszawski na 60th Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition
Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim prawo międzynarodowe i systemy ochrony praw człowieka.

Uważa, że młodzi powinni mieć nie tylko vote, ale również voice.

W wolnym czasie uwielbia podróżować i chodzić po górach.

/english verion/

Agnieszka studies law at the University of Warsaw and has graduated from the Center for American Law Studies (Emory University School of Law & Georgia State University) as well as she serves as a local watchdog.

She has gained her professional experience while working for various NGOs, including: Helsinki Foundation for Human Rights, Associations for Legal Intervention, Center for Citizenship Education, Humanity in Action or Citizens Network Watchdog Poland. She is actively involved in the scientific societies movement at university and has launched the educational platform “We are the UN”. Furthermore, she has coordinated the 5th Human Rights Week project and co – organized other students projects, such as: the Action Diplomacy or the Autumn School of Young Diplomats.

Interested in international law and human rights, she has represented her university at the 60th Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

She strongly believes that youth should not only have vote but also voice.

In her free time, she enjoys travelling and mountain hiking.

 

73. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Agata Krząstek

Agata jest jedną z dwóch Młodzieżowych Delegatek do ONZ. Na co dzień studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Od zawsze zaangażowana w działania społeczne, jako nastolatka stworzyła pierwszą Młodzieżową Radę Miasta w swoim rodzinnym Zakopanem. Wtedy zrozumiała jak ważne jest aktywne angażowanie się w życie swojej społeczności i budowanie dialogu oraz włączanie młodzieży w procesy decyzyjne. Podczas studiów stara się realizować wszystkie te postulaty będąc członkiem Samorządu Studentów broni praw studentów. Jest także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) gdzie aktywnie angażuje się w dział aktywności akademickiej szczególnie w konkursy moot court.

Łączy te aktywności z rozwojem naukowym biorąc udział w szeregu konferencji naukowych związanych z prawem. W kręgu jej zainteresowań leży prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne ze szczególnym uwzględnieniem wolności sumienia i wyznania. 

Agata uważa, że kluczem do budowania zrównoważonego świata jest nauka dialogu. Z jednej strony pomiędzy młodzieżą a dorosłymi a drugiej strony między każdym z nas. Tylko dzięki budowaniu porozumienia i wzajemnego zrozumienia możemy osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju.

/english verion/

Agata is one of two Polish Youth Delegates to the UN. She studies law at the Jagiellonian University in Cracow.

Always involved in social activities for the community, she created the first City Youth Council in her hometown of Zakopane. Since then she has been passionate about youth participation and their involvement in decision-making processes. During the university studies, she advocates for students rights through the Students Council. She is also a member of the European Law Student Association (ELSA), where she actively engages in academic activities with a special focus on moot courts competitions.

She combines extracurricular activities with university development, taking part in many academic conferences related to law. Her interests include international and constitutional law with a special focus on freedom of conscience and religion.

Agata believes that creating a dialogue is the key to building a sustainable world. On one hand, between youth and adults and on the other hand, between each one of us. Only by building an agreement and understanding can we achieve the Sustainable Development Goals.

 

Klaudia Klonowska

Klaudia jest jedną z dwóch Młodzieżowych Delegatek RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest ona absolwentką cum laude Amsterdam University College, programu stosunków międzynarodowych i prawa.
Zainteresowana dyplomacją, Klaudia skończyła dwa profesjonalne kursy w Warszawie organizowany przez Europejską Akademią Dyplomacji oraz w Waszyngtonie na American University. Pracowała również na placówce w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polski w Pekinie, gdzie między innymi pomagała w organizacji oficjalnej wizyty ministrów. Jako przewodnicząca organizacji Model United Nations na uniwersytecie, Klaudia podwoiła liczbę uczestników na organizowanych przez siebie warsztatach z przemówień publicznych oraz negocjacji.

Jako mówiąca po chińsku wolontariuszka, poprzez artykuły w gazetach, rozmowy z mediami oraz prezentacjami na żywo w telewizji Klaudia pracowała wraz z regionalnym rządem Chin przy promocji historycznych wioskek Jinhua. Jako skarbnik w Rotary Club, Klaudia z powodzeniem zebrała fundusze na rekonstrukcję domów rodzin poszkodowanych w Amsterdamie oraz operację dla dzieci z rozszczepem wargi w Chorwacji.

W wolnym czasie poszukuje kierunków podróży i uczy się nowych języków.

/english version/

Klaudia is one of two Polish Youth Delegate to the UN. She recently graduated cum laude from the Amsterdam University College, an honors program in international relations and law.

Interested in diplomacy, Klaudia completed two professional courses, in Warsaw with the European Academy of Diplomacy and in Washington with the American University. She then worked at the Embassy of Poland in Beijing, where she helped in the organization of an official visit of the Ministers from Poland. While serving as a president of the MUN association, Klaudia organized workshops on public speaking and negotiations, and more than doubled student participation.  

As a Chinese-speaking volunteer, Klaudia worked with the government of China to promote rural and historic villages of the Jinhua region through newspaper articles, interviews with media, and a presentation in a live-streamed TV program. Selected a treasurer at the Rotary Club, Klaudia successfully raised funds for the reconstruction of vulnerable families’ houses in Amsterdam and operations for children with cleft lips in Croatia.

In her free time, she enjoys searching for new travel destinations and learning new languages.

 

71. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Michal Skreta

Michał Skręta

Student ekonomii na Uniwersytecie Stanforda w USA i Research Assistant profesora Francisa Fukuyamy.  Absolwent programu Matury Międzynarodowej (IB Bilingual Diploma), który zdecydował się na gap year, aby sprawować mandat Młodzieżowego Delegata RP do ONZ.

Michał zdobywał doświadczenie w kwestiach młodzieżowych będąc Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także udzielał się w niejednej roli w konferencjach Model United Nations. W liceum pomagał jako mentor prowadzić projekty społeczne w całej Polsce w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii” fundacji Social Wolves. Brał także udział w wymianach uczniowskich w Indiach oraz Liechtensteinie. Michał działał także jako wolontariusz w Legii Warszawa oraz Amnesty International Warszawa, gdzie zgłębiał swoje zainteresowania. Po ukończeniu liceum pracował w KPMG Advisory. W wolnym czasie Michał stara się wykorzystać każdy moment, aby grać w piłkę nożną i tenisa stołowego, wędkować oraz zwiedzać różnorodne zakątki świata

Mikolaj Solik

Mikołaj Solik

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sciences Po w Strasburgu (stosunki międzynarodowe, polityki UE, studia europejskie, administracja publiczna). Spędził także pół roku na stypendium Erasmus na Sciences Po w Paryżu. Absolwent klasy o profilu dwujęzycznym z językiem wykładowym francuskim.

Mistrz w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. W. Korfantego w 2010 r.; stażysta w Polskim Komitecie ds. UNESCO; project manager w organizacji studenckiej AIESEC oraz 3 innych organizacjach. Prowadzone przez niego projekty, w tym międzynarodowy program praktyk zawodowych, zostały uhonorowane nagrodami Rady Komitetu oraz Zarządu Narodowego AIESEC.

Stypendysta rządu Republiki Francuskiej oraz międzynarodowej fundacji Humanity in Action (współorganizator kampanii społecznej o cudzoziemcach w Polsce), uczestnik konferencji MUN i MEU w Warszawie i Wiedniu.

Dawniej pasjonat sportowego tańca towarzyskiego, niezmiennie miłośnik podróży, Europy, streetphotography, kawy i muzyki elektronicznej.

70. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

weronika

Weronika Szwajda

Absolwentka arabistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na udział w XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Pracowała m.in. dla organizacji pozarządowych w Pekinie w ramach projektu organizacji studenckiej AIESEC. Spędziła pół roku na stypendium Erasmus w Paryżu. Pasjonatka Bliskiego i Dalekiego Wschodu, języków obcych, nowych technologii i tenisa ziemnego.

joanna

Joanna Sztandera

Studentka prawa szkockiego i hiszpańskiego na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. Laureatka Stevenson Scholarship podczas wymiany na Uniwersytecie w Sewilli. Z nauką łączy działalność wolontariacką w studenckiej kancelarii prawnej Casus Omissus – The Aberdeen Law Project, uniwersyteckim stowarzyszeniu ONZ, współpracującym z UNA-UK oraz w wydziałowym stowarzyszeniu prawniczym i sądowniczym. Delegatka i przewodnicząca obrad Europejskiego Parlamentu Młodzieży i Model United Nations w kraju i na świecie. Współorganizatorka międzynarodowej konferencji Warsaw Latin Convention.

69. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

2016-08-12-11-37-54-301

Izabela Bany

Studentka University College London. Od maja 2014 roku pelniła funkcję Młodziezowego Delegata na Zgromadzenie Ogólne ONZ, później koordynator Programu w Polsce. Autorka artykułów o tematyce młodzieżowej i edukacyjnej. Pracowała także dla United Nations Global Compact zajmując się tematem odpowiedzialnego biznesu w kontekście ochrony środowiska. Finalistka konkursu Droga na Harvard organizowanego przez Harvard Club of Poland oraz laureatka konkursu na pracę pisemną NBP. Od 2011 roku uczestniczka Modelowych Obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od wielu lat współpracuje z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi w Lublinie m.in. Warsztatami Kultury i teatrem NN przy organizacji projektów i wydarzeniach kulturalnych takich jak Carnaval Sztukmistrzów i Corners of Europe. Prywatnie miłośniczka Kaukazu, samouk Photoshopa i kolekcjonerka kartek pocztowych z całego świata.

EKG 2

Kamil Pruchnik

Ekonomista, doktorant ekonomii na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej ukończył studia licencjackie na tej samej uczelni (drugi najlepszy absolwent według listy dziekanatu). Pracę licencjacką pisał nt. kryzysu finansowego w Islandii pod opieką prof. Leszka Balcerowicza. Latem 2012 r. odbył staż naukowy na Georgetown University w Waszyngtonie. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim. W  latach 2012-2013  pracował jako konsultant w biurze głównego ekonomisty Banku Światowego w Waszyngtonie.

Inicjator projektu pt. Młodzi Reformują Polskę (http://mlodzireformujapolske.pl/), którego celem jest przygotowanie strategii gospodarczej (pisanej przez młodych Polaków), która uchroni Polskę przed wpadnięciem w pułapkę średniego dochodu. Opiekunami projektu są m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Danuta Huebner, prof. Witold Orłowski, Dr Jakub Karnowski, Dr Andrzej Rzońca, Ryszard Petru czy Mariusz Grendowicz.

W trakcie studiów aktywnie zaangażowany w projekty studenckie – m.in.: inicjator Emerging Markets Business Conference (http://embc.com.pl/).

Zwycięzca wielu stypendiów oraz konkursów, m.in.: laureat Youth Innovation Fund Banku Światowego, pierwszej edycji Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy stypendium fundacji im Lesława Pagi.

Prywatnie miłośnik gier edukacyjnych w tym twórca gry Klockonomia (http://klockonomia.pl/), wykorzystującej klocki lego do nauki ekonomii, Podróżnik (zwiedził ponad 40 krajów na 4 kontynentach). Fan filmów Disneya Marvela oraz DC.

68. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

14101738_1248493251828688_160254961_n

Ida Jóźwiak

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka programu Erasmus+ w Liège, Belgii. Zdobywa doświadczenie zawodowe, pracując w kancelariach prawnych oraz instytucie badawczym. Dodatkowo, jako członek Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club, w której organizowała konkurs dla licealistów Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości oraz koordynowała zbiórkę darów na Szlachetną Paczkę. Uczestniczka programu Youth Council realizowanego przez Warsztat Innowacji Społecznych we współpracy z Konsulatem USA w Krakowie, a także wymian międzynarodowych w ramach programu Comenius. Pasjonatka podróży, fotografii i zdrowego trybu życia.

67. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

phpThumb_generated_thumbnailjpg

Maciej Chęciński