O programie UN Youth Delegate


Program Młodzieżowych Delegatów w ramach ONZ to jedna z oficjalnych form udziału przedstawicieli młodego pokolenia w pracach ONZ. Zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji państw na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ.  

 

dda5a64bf461161d7c19d8911fbf95bf,641,0,0,0

 

Historia

W 1995 roku państwa członkowskie ONZ uzgodniły konieczność zwiększenia partycypacji młodzieży w środowisku międzynarodowym, przyjmując Światowy Program Działania na rzecz Młodzieży (World Programme of Action for Youth, A/Res/50/81). Jednym z założeń programu stało się wezwanie państw do wysyłania reprezentantów środowisk młodzieżowych jako członków delegacji dyplomatycznym, aby tym samym włączyć głos młodzieży do międzynarodowych procesów decyzyjnych.

Pomimo kilku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreślających wagę tego zobowiązania, jedynie około 30 państw (ze 193 skupionych w Organizacji) uruchomiło program młodzieżowych delegatów. Światowa Federacja Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Associations) nie ustaje w działaniach popularyzujących ideę programu młodzieżowych delegatów. Zgodnie z misją znaczącego zwiększenia uczestnictwa młodzieży w procesach decyzyjnych na poziomie ONZ, Federacja opublikowała przewodnik implementacji programu MD, wspiera merytorycznie inicjatorów programu na świecie i stara się promować program na wszystkich poziomach.

Program Młodzieżowego Delegata realizowany jest przez wybrane kraje świata na ich koszt. Program umożliwia młodzieży poznanie w praktyce, jak funkcjonuje dyplomacja wielostronna. Pozwala jej brać udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym oraz włączać się w promocję celów i wartości ONZ.

 

UN-Y-5

 

Program w Polsce

Konkurs wpisuje się w ideę wzmacniania współpracy polskiego społeczeństwa obywatelskiego z Organizacją Narodów Zjednoczonych, istotnie podkreślając rolę młodzieży w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym. Pierwszy młody reprezentant Polski wziął udział w sesji z 2012 r. Według Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) udział w konkursie stanowi doskonałą okazję dla polskich młodych liderów społecznych do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz angażowania młodzieży w inicjatywy obywatelskie.

Młodzieżowi Delegaci RP sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ sprawują mandat przedstawicielski wobec polskiej młodzieży, reprezentując jej głos przed decydentami. Świadomi odpowiedzialności wynikającej z powierzonego zadania, Delegaci wykorzystują okres poprzedzający wyjazd na sesję ZO ONZ na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Badania i rozmowy z przedstawicielami środowisk młodzieżowych oraz administracji państwowej i samorządowej mają na celu dostosowanie programu pracy Delegatów do potrzeb ich rozmówców. Stanowią tym samym kanwę mandatu przedstawicielskiego – rzetelnej i wiarygodnej prezentacji opinii i oczekiwań polskiej młodzieży.

Co więcej, konsultacje posłużą do nakreślenia kompleksowego raportu, prezentującego opinie młodych Polaków oraz analizy młodych polskich liderów społecznych i działaczy obywatelskich wobec zagadnień takich, jak: jakość systemu edukacji i jego adekwatność wobec wyzwań rynku pracy; ograniczenia w dostępie do zasobów edukacyjnych oraz jakościowych praktyk i staży; poziom świadomości obywatelskiej i utrudnienia w dostępie do procesów decyzyjnych; znaczenie mobilności i międzynarodowości; przestrzeganie praw człowieka i dyskryminacja ze względu na wiek.

Podczas pobytu w Nowym Jorku Delegaci uczestniczą w pracach polskiej delegacji dyplomatycznej, posiedzeniach III Komitetu ZO ONZ, spotkaniach z przedstawicielami Sekretariatu, jak również w dodatkowych seminariach organizowanych przy ONZ oraz przez inne przedstawicielstwa państwowe. Jako rzecznicy głosu młodzieży Delegaci mogą współpracować z pozostałymi młodzieżowymi reprezentantami, organizować wspólne projekty; ponadto status członka delegacji dyplomatycznej umożliwia podjęcie dialogu z dyplomatami w mniej formalnym kształcie.

W poprzednich sesjach ZO NZ brali udział młodzi reprezentanci Austrii, Belgii, Bułgarii, Dominikany, Finlandii, Gruzji, Holandii, Jamajki, Kenii, Niemiec, Norwegii,  Polski, Rumunii, Rwandy, Słowacji, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii.

Po powrocie do Polski Młodzieżowi Delegaci sprawują swój mandat aż do wyłonienia następcy na kolejną sesję ZO ONZ. Ich rolą, jako swoistych ambasadorów ONZ, będzie zwiększanie świadomości o wyzwaniach globalnych, promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzielenie się swoim doświadczeniem oraz popularyzacja wiedzy o ONZ. Wykorzystując solidną podstawę merytoryczną, wypracowaną w trakcie konsultacji, delegaci będą wspierać dialog środowisk młodzieżowych, decydentów politycznych oraz NGO, zachęcając do obywatelskiej aktywizacji.

 

Więcej o programie:

[PL] https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/organizacja_narodow_zjednoczonych/mlodziezowi_delegaci_do_onz/

[EN] http://www.un.org/youthenvoy/2015/06/learn-about-youth-delegate-united-nations/

[EN] http://www.wfuna.org/youthhandbook