Kulminacja programu


Zgromadzenie Ogólne (United Nations General Assembly)

Zgromadzenie Ogólne jest centralnym organem przedstawicielskim Narodów Zjednoczonych, przestrzenią deliberacji i tworzenia polityki przez całą społeczność międzynarodową. Składa się z przedstawicieli wszystkich państw należących do ONZ, każde dysponuje jednym głosem w Zgromadzeniu – stanowi to unaocznienie suwerennej równości wszystkich państw globu, zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Na spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego każde państwo ma prawo zabrać głos i dyskutować o najbardziej naglących problemach naszych czasów. Sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. ZO wybiera niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz członków innych organów i rad ONZ, a także powołuje Sekretarza Generalnego ONZ na wniosek RB. ZO może rozpatrywać i czynić zalecenia wobec ogólnych zasad współpracy na rzecz pokoju i rozbrojenia, inicjować badania i popierać rozwój prawa międzynarodowego oraz polityczną współpracę na rzecz praw człowieka oraz w sprawach społecznych, kulturalnych, gospodarczych, humanitarnych, edukacji i zdrowia. Decyzje w kwestiach szczególnie ważnych, jak międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, przyjęcie nowych członków do Organizacji, czy zatwierdzenie budżetu wymagają większości 2/3 w głosowaniu, pozostałe – zwykłej większości. Zgromadzenie Ogólne zbiera się każdego roku od września do grudnia.

Historyczne dokonania ZO – Deklaracja Celów Milenijnych, przyjęta w 2000 r., Akt Końcowy Światowego Szczytu z 2005 r. oraz niedawno uchwalona Deklaracja Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 r. – odzwierciedlają zobowiązanie państw świata do wspólnego wysiłku na rzecz wzmocnienia ONZ, międzynarodowego pokoju oraz rozwoju społecznego.

 

III Komitet (Third Commitee)

Zgromadzenie pracuje zarówno w kształcie plenarnym, jak i pomniejszych komitetach funkcjonalnych. Młodzieżowi Delegaci RP uczestniczą w pracach III Komitetu – Komitetu Spraw Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych.

Znaczna część prac podejmowanych przez Komitet dotyczy stanu przestrzegania praw człowieka, szczególnie w ramach analizy raportów Rady Praw Człowieka i jej wysłanników terenowych. Członkowie Komitetu dyskutują również zagadnienia: społecznej pozycji kobiet; ochrony dzieci, ludów tubylczych; traktowania uchodźców; promocji podstawowych wolności poprzez eliminację rasizmu i dyskryminacji rasowej. Adresowane są także istotne dylematy związane z młodzieżą, rodziną, starzeniem, osobami niepełnosprawnymi, prewencją przestępczości, sprawiedliwością karną oraz międzynarodową kontrolą handlu narkotykami.

 

Więcej o organach ONZ i Zgromadzeniu Ogólnym:

[PL] http://www.unic.un.org.pl/

[PL] http://www.un.org.pl/

[PL] http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/

[EN] http://www.un.org/en/ga/third/index.shtml

[EN] http://www.un.org/en/ga/third/70/documentation.shtml

[EN] http://www.un.org/en/index.html