O programie


Program Młodzieżowych Delegatów w ramach ONZ to jedna z oficjalnych form udziału przedstawicieli młodego pokolenia w pracach ONZ. Zakłada włączanie młodzieży do oficjalnych delegacji państw na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz wybranych komisji funkcjonalnych ONZ.  

dda5a64bf461161d7c19d8911fbf95bf,641,0,0,0 Historia

W 1995 roku państwa członkowskie ONZ uzgodniły konieczność zwiększenia partycypacji młodzieży w środowisku międzynarodowym, przyjmując Światowy Program Działania na rzecz Młodzieży (World Programme of Action for Youth, A/Res/50/81). Jednym z założeń programu stało się wezwanie państw do wysyłania reprezentantów środowisk młodzieżowych jako członków delegacji dyplomatycznym, aby tym samym włączyć głos młodzieży do międzynarodowych procesów decyzyjnych.

Pomimo kilku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podkreślających wagę tego zobowiązania, jedynie około 30 państw (ze 193 skupionych w Organizacji) uruchomiło program młodzieżowych delegatów. Światowa Federacja Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Associations) nie ustaje w działaniach popularyzujących ideę programu młodzieżowych delegatów. Zgodnie z misją znaczącego zwiększenia uczestnictwa młodzieży w procesach decyzyjnych na poziomie ONZ, Federacja opublikowała przewodnik implementacji programu MD, wspiera merytorycznie inicjatorów programu na świecie i stara się promować program na wszystkich poziomach.

Program Młodzieżowego Delegata realizowany jest przez wybrane kraje świata na ich koszt. Program umożliwia młodzieży poznanie w praktyce, jak funkcjonuje dyplomacja wielostronna. Pozwala jej brać udział w procesie podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodowym oraz włączać się w promocję celów i wartości ONZ.

Program w Polsce

Konkurs wpisuje się w ideę wzmacniania współpracy polskiego społeczeństwa obywatelskiego z Organizacją Narodów Zjednoczonych, istotnie podkreślając rolę młodzieży w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym. Pierwszy młody reprezentant Polski wziął udział w sesji z 2012 r. Według Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (UNIC) udział w konkursie stanowi doskonałą okazję dla polskich młodych liderów społecznych do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz angażowania młodzieży w inicjatywy obywatelskie.

Młodzieżowi Delegaci stają w obliczu zagadnień takich, jak: jakość systemu edukacji i jego adekwatność wobec wyzwań rynku pracy; ograniczenia w dostępie do zasobów edukacyjnych oraz jakościowych praktyk i staży; poziom świadomości obywatelskiej i utrudnienia w dostępie do procesów decyzyjnych; znaczenie mobilności i międzynarodowości; przestrzeganie praw człowieka i dyskryminacja ze względu na wiek. Ich zadaniem jest nakreślić temat przewodni swojego mandatu, w celu skoncentrowania wysiłków i udziału w spotkaniach z młodziedzą i działaniach ONZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie mandatu delegaci biorą udział i przeprowadzają spotkania z młodzieżą na wybrany przez nich temat przewodni. Wykorzystując okres poprzedzający wyjazd na sesję Zgromadzenia Ogólnego na zdobycie nowych perspektyw i pomysłów na rozwój współpracy między młodzieżą a ONZ. M.in. brali udział w Ogólnopolskim Kongresie Rad Młodzieżowych i Sejmików (Agata Krząstek po lewej), gdzie wspierali działania młodych osób na poziomie lokalnym jednocześnie informując o Agendzie 2030 i nowych trendach w rozwoju. Równie ważne jest nawiązanie kontaktów i współpracy z Młodzieżowymi Delegatami innych krajów w celu zwiększenia wpływu głosu młodzieży na decyzje ONZ (na zdjęciu po prawej Agata Krząstek i Klaudia Klonowska z delegatami Węgier). Przeprowadzone spotkania stanowią kanwę mandatu przedstawicielskiego – rzetelnej i wiarygodnej prezentacji opinii i oczekiwań polskiej młodzieży.

Zgromadzenie Ogólne (United Nations General Assembly)

Zgromadzenie Ogólne (ZO) jest centralnym organem przedstawicielskim Narodów Zjednoczonych. Sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. ZO wybiera niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz członków innych organów i rad ONZ, a także powołuje Sekretarza Generalnego ONZ na wniosek RB. ZO może rozpatrywać i czynić zalecenia wobec ogólnych zasad współpracy na rzecz pokoju i rozbrojenia, inicjować badania i popierać rozwój prawa międzynarodowego oraz polityczną współpracę na rzecz praw człowieka oraz w sprawach społecznych, kulturalnych, gospodarczych, humanitarnych, edukacji i zdrowia. Decyzje w kwestiach szczególnie ważnych, jak międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, przyjęcie nowych członków do Organizacji, czy zatwierdzenie budżetu wymagają większości 2/3 w głosowaniu, pozostałe – zwykłej większości. Zgromadzenie Ogólne zbiera się każdego roku od września do grudnia. 

Młodzieżowi Delegaci tradycyjnie dołączają do prac ZO na etapie otwarcia III Komitetu III Komitetu – Komitetu Spraw Społecznych, Humanitarnych i KulturalnychZnaczna część prac podejmowanych przez Komitet dotyczy stanu przestrzegania praw człowieka, szczególnie w ramach analizy raportów Rady Praw Człowieka i jej wysłanników terenowych. To właśnie w tym komitecie głos młodzieży jest najbardziej potrzebny w celu zrozumienia jak osoby młode wyobrażają sobie dalszy rozwój społeczny, czego im brakuje, jakie mają perspektywy i potrzeby na swoje przyszłe życie. Probelmy związane z ich dyskryminacją czy pozbawieniem praw człowieka również mogą być podjęte na tym komitecie. Członkowie Komitetu omawiają również zagadnienia: społecznej pozycji kobiet; ochrony dzieci, ludów tubylczych; traktowania uchodźców; promocji podstawowych wolności poprzez eliminację rasizmu i dyskryminacji rasowej.

Podczas pobytu w Nowym Jorku Delegaci uczestniczą w pracach polskiej delegacji dyplomatycznej, posiedzeniach III Komitetu ZO ONZ, spotkaniach z przedstawicielami Sekretariatu, jak również w dodatkowych seminariach organizowanych przy ONZ oraz przez inne przedstawicielstwa państwowe. Jako rzecznicy głosu młodzieży Delegaci mogą współpracować z pozostałymi młodzieżowymi reprezentantami, organizować wspólne projekty, jak na przykład, zorganizowany przez Klaudię Klonowską i Agatę Krząstek spotkanie w Misji RP do ONZ nt. bezrobocia wśród młodzieży (zdjęcie po lewej). Ponadto status członka delegacji dyplomatycznej umożliwia podjęcie dialogu z dyplomatami w mniej formalnym kształcie.

 

Po powrocie do Polski Młodzieżowi Delegaci sprawują swój mandat aż do wyłonienia następcy na kolejną edycję. Ich rolą, jako swoistych ambasadorów ONZ, jest zwiększanie świadomości o wyzwaniach globalnych, promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzielenie się swoim doświadczeniem oraz popularyzacja wiedzy o ONZ. Delgaci mogą brać udział w Model United Nations konferencjach, zgłaszać się na spotkania na uczelniach, brać udział w warsztatach dla młodzieży, jak na przykład Kongres Dialogu (zdjęcie po lewej). Wykorzystując solidną podstawę merytoryczną, wypracowaną w trakcie konsultacji, delegaci wspierają dialog środowisk młodzieżowych, decydentów politycznych oraz NGO, zachęcając do obywatelskiej aktywizacji.

Młodzieżowi Delegaci są również zachęcani do realizowania własnych inicjatyw. Na przykład, Agata Krząstek i Klaudia Klonowska zrealizowały autorski projekt Visegrad Youth for Climate Action wraz z delegatami Węgier, Słowacji i Czech. Była to seria jednodniowych symulacji negocjacji klimatycznych, w których młodzież (w wieku od 16 do 24 lat) wdrażała się w szczegóły polityki klimatycznej reprezentowanych krajów.

 

 

 

 

Kolejnym etapem powyższego projektu była prezentacja rezultatów wraz z wybranymi liderami na szczycie klimatycznym COP24 (2018) w Katowicach. Spotkanie zrealizowane we współpracy z UNICEF Poland oraz GRID Warszawa miało na celu zaangażowanie młodzieży w myślenie nad działaniami na rzecz środowiska oraz zaprezentowanie pomysłów przed odpowiedzialnymi jednostkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o programie:

[PL] https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/organizacja_narodow_zjednoczonych/mlodziezowi_delegaci_do_onz/

[EN] http://www.un.org/youthenvoy/2015/06/learn-about-youth-delegate-united-nations/

[EN] http://www.wfuna.org/youthhandbook